કોને શોધે છે પ્રિયતમ...

કોને શોધે છે પ્રિયતમ !
જેને શોધે છે એ પણ તારું જ પ્રતિબિંબ ક્યાં નથી !

No comments:

Post a Comment