ને એમ પ્રતિબિમ્બિત થાય તું...

ને એમ પ્રતિબિમ્બિત થાય તું પ્રિયતમ !
અહિં તો સખણો રહે !

No comments:

Post a Comment