વિરહનાં ટીપેટીપે...

વિરહનાં ટીપેટીપે તું જ ટપકતો પ્રિયતમ !
લે આ પેટાવી મીણબત્તીને...
હવે તો નિહાળ !

No comments:

Post a Comment