પ્રેમ હિંડોળે ઝૂલતો જરા...

પ્રેમ હિંડોળે ઝૂલતો જરા ધીમો પડ ઓ પ્રિયતમ !
આ જગત બળી મરશે હો !

No comments:

Post a Comment