લો આમ નિકળ્યાં અમે...

લો આમ નિકળ્યાં અમે ઊભી બજારમાં !
પ્રણયની પરિણતી  કંઈ  ગુપ્તતા થોડી હોય ?

No comments:

Post a Comment