આકાશ તો જબરું ગોરંભાયું...

આકાશ તો જબરું ગોરંભાયું. થયું હમણા આ કાળાડીબાંગ વાદળો તૂટી પડશે ! બારે મેઘ ખાંગા થશે ! અચાનક ક્યાંકથી પવન ફૂટી નીકળ્યો. હજુતો એક બે બુંદ વરસી ન વરસી ને આકાશ ચોખ્ખું થઇ ગયું.
"ઓ વાદળોને તાણી જતા નિર્દયી પવન અમારા નિસાસા તો પાછા આપતો જા..." ખેડૂતે કહ્યું !

No comments:

Post a Comment