ઓ સૂર્ય ! મારામાં આમ વારંવાર જોઇને તું સ્મિત ન વેર...

ઓ સૂર્ય ! મારામાં આમ વારંવાર જોઇને તું  સ્મિત ન વેર , હમણાં પેલી ચકલી ઉડશે , આ ડાળી હલશે અને મારે ટપકી જવાનું છે !

No comments:

Post a Comment