તું થાકી જઈશ ઓ નાંની માછલી...

તું થાકી જઈશ ઓ નાંની માછલી ! 
હવે તરવાની બદલે થોડું ઊંઘી જા !

No comments:

Post a Comment