ખંડેરની પડું પડું થતી દિવાલ પર ઊગી નીકળેલા...

ખંડેરની પડું પડું થતી દિવાલ  પર ઊગી નીકળેલા પીપળા પર કોળેલું કુમળું  પાન માનો કહેતું હતું ;
 "ઈશ્વર તો સિર્ફ જીવન આપે જ છે... લેતો નથી !"

No comments:

Post a Comment